ANBI-status

Atopos Contemporary Visual Culture, tentoonstelling ARRRGH! Monsters in de mode in het Centraal Museum, Utrecht, 2013-2014 © foto: Johan van Walsem.
Atopos Contemporary Visual Culture, tentoonstelling ARRRGH! Monsters in de mode in het Centraal Museum, Utrecht, 2013-2014 © foto: Johan van Walsem.

Het Centraal Museum heeft de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Schenken aan het museum levert u derhalve belastingvoordelen op.

Het Centraal Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd onder de naam: Stichting Centraal Museum.

Kamer van Koophandel nummer: 56449399
RSIN/fiscaal belastingnummer: 852130545
Postadres: Centraal Museum, Postbus 2106, 3500 GC  UTRECHT

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

(a)    de museale openstelling van hiervoor aan het Centraal Museum ter beschikking staande of komende gebouwen, zoals het monumentale museumcomplex aan de Agnietenstraat/Nicolaaskerkhof te Utrecht, het nijntje museum en het Rietveld Schröder Huis, daaronder begrepen een collectie ontwerpen van Dick Bruna, Van Baaren Museum, Rietveld;

(b)    het behouden, het beheren, het selectief uitbreiden en het verbeteren en het mede tentoonstellen van de aan de stichting in bruikleen gegeven collecties;

en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

Bestuurssamenstelling

Het Centraal Museum wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit directeur Bart Rutten.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde.

Beloningsbeleid

De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van € 256 per bijeenkomst (voorzitter € 316), waarbij jaarlijks maximaal 6 bijeenkomsten gedeclareerd worden.

De werknemers van het Centraal Museum vallen onder de CAO van de Vereniging van Rijksmusea (VRM).

Beleidsplan

Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan.
Bekijk hier de jaarverslagen.

Financiële verantwoording

Bekijk hier het financiële jaarverslag.

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten