Begunstigers

Joachim Anthonisz Wtewael, De Keukenmeid, 1620-25  (detail)
Joachim Anthonisz Wtewael, De Keukenmeid, 1620-25 (detail)

Het Centraal Museum kan uw steun goed gebruiken. Voor onderzoek, restauratie, aankopen, etc. zijn giften meer dan welkom. U kunt als particulier een persoonlijke bijdrage leveren in de vorm van een schenking of nalatenschap. Dit kan belastingtechnisch interessant zijn voor u.

Schenkingen

Een schenking kan geschieden in geld, of andere goederen, bijvoorbeeld kunst(voorwerpen), antiek, onroerend goed of effecten. Bijzonder is dat het Centraal Museum is vrijgesteld van schenkingsrecht. Uw schenking komt dus volledig ten gunste van het museum. Voor het museum zijn particuliere schenkingen onmisbaar bij het realiseren van belangrijke restauraties en aanwinsten voor de collectie. Elke schenking aan het museum is zeer welkom.

Ruud Kuijer, Zonder titel (kratbeeld, nr. 19), 1986
Ruud Kuijer, Zonder titel (kratbeeld, nr. 19), 1986

Voorbeelden van schenkingen zijn:
In 1999 is met hulp van ruim honderd particuliere giften het schilderij De Keukenmeid uit 1620-25 van Joachim Wtewael verworven. Dit schilderij is inmiddels één van de topstukken in de collectie.
In 2002 heeft het museum twee abstracte beelden van de Utrechtse kunstenaar Ruud Kuijer aan kunnen kopen met behulp van de steun van particulieren.

Schenkingen aan het Centraal Museum zijn aftrekbaar voor de belasting. Aftrekbare giften zijn onderdeel van de persoonsgebonden aftrek en verminderen in eerste instantie het inkomen uit werk en woning.

Voor niet-periodieke giften gelden fiscale beperkingen. U kunt zo’n gift pas in mindering brengen op uw inkomen voor zover die hoger is dan 1% van het verzamelinkomen. Het maximum van niet-periodieke giften is gesteld op 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Het kan voor u voordeliger zijn uw gift over meer jaren te spreiden. U kunt dan direct na de schenking een verzoek tot voorlopige teruggaaf in dienen bij de belastingdienst.

Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks worden uitgekeerd. Voor periodieke giften gelden geen beperkingen zoals een drempelbedrag of een maximum. Voordeel is dat u het jaarlijkse bedrag ieder jaar in mindering kunt brengen op uw inkomen, waardoor u profiteert van een maximaal belastingvoordeel.

Geefwet

Vanaf 2012 is er een uitbreiding voor het aftrekken van gewone giften. Giften aan het Centraal Museum mag u voor de berekening van uw aftrekpost verhogen met 25%. Deze verhoging mag u toepassen over een giftbedrag van maximaal € 5.000. Voor de verhoging geldt een maximum van € 1.250. Boven de € 5.000 blijven uw giften nog wel aftrekbaar, maar de verhoging van 25 % geldt niet voor het bedrag boven de 5.000. Voorbeeld: stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125 % (de multiplier), is € 1.250 en tevens uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52 % krijgt u van elke € 1.000 dus € 650 van de fiscus terug. Een gift van € 1.000 kost u € 350.
Ook een (kunst)object kan een gift zijn. Bij de berekening van uw aftrekpost wordt de getaxeerde waarde van het object gehanteerd, volgens dezelfde rekenmethode als bij een gift in geld.

Nalatenschap 

Er kan een kunstwerk of bedrag worden nagelaten aan het Centraal Museum door middel van een bepaling in uw testament. Tevens kan een breukgedeelte van de nalatenschap aan het museum worden toegekend. Over vermogen dat iemand heeft verkregen uit een erfenis moet belasting worden betaald. Het Centraal Museum is echter geheel vrijgesteld van dit successierecht. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede van het museum.

Contact

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het directiesecretariaat tel. +31 (0)30-2362387.

Wilt u direct een gift overmaken naar het Centraal Museum, maakt u dan gebruik van rekeningnummer 1749.10.649, ten name van Stichting Centraal Museum.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun. 

 

? Uitloggen

Inloggen

Mijn laatst bekeken objecten